Stafi i Mësimdhënësve

Nr. Emri dhe mbiemri i mësimdhënësit Titulli i plotë i përgatitjes profesionale – titulli në diplomë Lënda \ Lëndët që i mbanë
1 Dinore Dajakaj UP Fakulteti i filologjisë, dega gjuhë dhe letërsi shqipe-Profesor Gjuhë amtare dhe shkenca shoqë.
2 Qamile Lushtaku UP Fakulteti i filologjisë, dega gjuhë dhe letërsi shqipe-Bachelor Gjuhë amtare dhe shkenca shoqë.  
Gjuhë amtare dhe shkenca shoqë.  
   
   
Histori  
   
3 Smajl syla UP Fakulteti i Filologjisë, Bach. i gjuhës dhe letërsisë angleze Gjuhë angleze  
Gjuhë angleze  
4 Herolind Gashi UP, Fakulteti i filologjisë, Aps. i gjuhës angleze Gjuhë angleze  
Gjuhë angleze  
5 Hateme Uka UP Fakulteti i edukimit, Bach. i Matematikës Matematikë  
Matematikë  
   
6 Valon Miftari UP Fakulteti i edukimit, Bach. i Matematikës Matematikë  
Matematikë  
7 Florim Gjinofci Universiteti i sporteve të tiranës-Profesor i diplomuar i kulturës fizike Gjimnastikë dhe edukatë fizike  
Gjimnastikë dhe edukatë fizike  
Gjimnastikë dhe edukatë fizike  
8 Ruzhdi Koca UP Fakulteti i Shkencave sportive, Msc. i Shkencave sportive Gjimnastikë dhe edukatë fizike  
9 Rejhane Lushtaku UP fakulteti ekonomik,Bach. për Ekonomiks Biznes dhe Ndërmarrësi  
Biznes dhe Ndërmarrësi  
10 Liridon Kerolli UP Fakulteti ekonomik, Msc. për banka, financa dhe kontabilitet Biznes dhe Ndërmarrësi  
Organizimi dhe menagjimi i ndërtimit  
11 Bajram Tahiraj UP Fak. i FSHMN, dega e kimisë-Profesor i kimisë Shkenca të natyrës  
Mbrojtje e mjedisit  
12 Mentor Ismajli UP Fakulteti i shkencave të aplikuara në Mitrovicë, Bach. i informatikës Tik  
Dizajnim me kompjuter  
13 Burim Uka UP-Fak. i Inxh.Meka. Inxhinier i diplomuar i makinerisë Gjeografi  
Psikologji  
Gjeometri Deskriptive  
Teori profesionale ujësjellës  
Teknologji e ujësjellësit dhe kanalizimit  
Dokumentim praktike  
Teknologji e ujësjellësit  
14 Iliriana Bajraktari Universiteti për biznes dhe teknologji, Bach. i shkencave në  Arkitekturë Konstruksione ndërtimore  
Kompozicione ark.  
Praktika profesionale  
mekanike teknike  
projektim enterieri  
Praktika profesionale  
Menaxhim i artit  
15 Kushtrim Ibrahimi UP-Fakulteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës,Bach. i Arkitekturës Dizajnim me kompjuter  
materiale ndertimore  
Historia e artit  
Projektim  
Elementet e projektimit  I  
projektim i mobiljeve  
Praktika profesionale  
16 Bedri Mehmeti UP-Shkolla e lartë teknike në Mitrovicë, Inxh. i Makinerisë Teori  profesionale  
Praktika profesionale (Ngrohje)  
Praktika profesionale  
   
17 Egzon Rukolli UP- FIM, dep. i termoenergjetikës, Bach. i inxhinierisë mekanike Klimatizim  
Termodinamikë  
Sisteme të ngrohjës  
Praktikë Profesionale  
Ventilim  
Hidraulikë  
18 Fatime Jetishi UP-Fakulteti i inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, Bach. i inxhinierisë elektrike Teori profesionale- instalues elektrik  
Elektronikë  
Elektroteknikë  
Dokumentim praktike  
Makina elektrike  
Instalime dhe ndriqime elektrike  
Instalime dhe ndriqime elektrike  
Energji efiqiente  
19 Behxhet Shala UP-Fakulteti i inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, Aps. i Eektroteknikës Teori dhe  Praktika profesionale  
Praktike profesionale  
   
   
   
20 Bekim Meha UP-Fakulteti i shkencave të aplikuara në Mitrovicë, Bach. i Makinerisë industriale auto Cad  
Praktika profesionale  
Saldim  
Perpunim me deformim  
Makina rrymore (Pompa)  
Vizatim teknik me gjeometri  
auto Cad  
21 Fitim Deliu UP-Fakulteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës, Aps. i Ndërtimtarisë Teknologjia e ndërtimit  
Praktike profesionale  
Praktike profesionale  
Konstruksione ndërtimore  
Konstruksione ndërtimore  
22 Gëzim Bajraktari UP-Fakulteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës, Aps. i Ndërtimtarisë    
   
   
Teori dhe Praktike profesionale  
Praktike profesionale  
   
   
   
23 Marigona Lushtaku Dizajn Factory-Bachelor i modes-Dizajn i tekstilit    
Bazat e formësimit të tekstilit  
Formësimi i veshjeve  
Teknologjia e tekstilit  
Thurjet e pelhurave  
   
   
24 Malsor Bejta UP-Fakulteti i artit-Profesor Vizatim dhe pikturë  
Teoria e formës  
Vizatim i lirë  
   
25 Sami Gashi Shkolla e meseme – instruktor Praktika profesionale  
26 Sefedin Syla Shkolla e meseme – instruktor Praktika profesionale  
27 Idriz Veliu Shkolla e meseme – instruktor Praktika profesionale  
28 Ismet Dibrani Shkolla e meseme – instruktor Praktika profesionale  
29 Arsim Nura Shkolla e meseme – instruktor Praktika profesionale